martes, 25 de abril de 2023

TRÁMITES PARA A POSTA EN MARCHA DUNHA EMPRESAUnha vez que teñamos decido que forma xurídica que adoptará o noso negocio (ver post formas xurídicas), teremos que realizar unha serie de trámites adicionais que garantirán a correcta posta en marcha da empresa


A. TRÁMITES NA AXENCIA TRIBUTARIA (AEAT)

Alta no Censo de Empresarios
Declaración censal de comezo, modificación ou cesamento de actividade que han de presentar a efectos fiscais os empresarios individuais, os profesionais e as sociedades. 
Primeira copia de Escritura no caso das sociedades. Impresos 036 (sociedades), 037 (empresario individual).

Imposto sobre actividades económicas
É un tributo derivado do exercizo de actividades empresariais, profesionais ou artísticas.


B. TRÁMITES NA TESOURERÍA  DA SEGURIDADE SOCIAL

Afiliación e número da Seguridade Social
Acto administrativo mediante o cal a Tesouraría Xeral da Seguridade Social recoñece a condición de incluída no Sistema de Seguridade Social á persoa física que por primeira vez realiza unha actividade determinante da súa inclusión no ámbito de aplicación do mesmo.
A solicitude de Afiliación formúlase no modelo TA.1 "Solicitude de Afiliación/Número de Seguridade Social”.
SISTEMA RED: un servizo que ofrece a TGSS , cuxa misión é permitir o intercambio de información e documentos entre ambas as entidades (TGSS e usuarios/as) a través de Internet.

Alta no Réxime da Seguridade Social.
Réxime que regula a cotización á Seguridade Social dos traballadores autónomos (empresarios individuais), comuneiros e os socios e  Administradores dalgunhas sociedades.
Aos efectos deste Réxime Especial, entenderase como traballador por conta propia ou autónomo, aquel que realiza de forma habitual, persoal e directa unha actividade económica a título lucrativo, sen suxeición por ela a contrato de traballo e aínda que utilice o servizo remunerado doutras persoas, sexa ou non titular de empresa individual ou familiar.

Inscrición da empresa
A inscrición é o acto administrativo polo que TXSS asigna ao empresario un número para a súa identificación e control das súas obrigacións no respectivo Réxime do Sistema da Seguridade Social. Devandito número é considerado como primeiro e principal Código de Conta de Cotización. A solicitude realizarase no modelo TA.6 
Ao Código de Conta de Cotización Principal vincularanse todos aqueloutros que poidan asignárselle a un empresario. É importante sinalar que o empresario debe solicitar un Código de Conta de Cotización (modelo TA.7 ) en cada unha das provincias onde exerza actividade, así como en determinados supostos en que sexa necesario identificar colectivos de traballadores con peculiaridades de cotización.


C. TRÁMITES NO CONCELLO

Alta no imposto sobre ben inmobles
Este trámite non é obrigatorio, pero é moi habitual xa que son moitas as empresas que dispoñen de bens inmobles.
É  un tributo directo que grava:
 •  A propiedade dos bens inmobles de natureza rustica e urbana localizados nos diferentes termos municipais,
 • A titularidade dun dereito real de usufructo, 
 • A titularidade dun dereito de superficie,
 • A titularidade dunha concesión administrativa sobre estes bens ou sobre os servizos públicos que están afectados.

Licenza de actividade
Solicitude das licenzas pertinentes en función do tipo de actividade da empresa. Estas solicitudes deberanse realizar no concello do municipio no cal a empresa exercerá a súa actividade. Entre os tipos de licenzas máis habituais atópanse:

Licenza de Actividades e instalacións e obras.
Licenza de Funcionamento.

Ten por obxecto autorizar a posta en uso dos edificios, locais ou instalacións, previa constatación de que foron efectuados de conformidade ás condicións da licenza de actividades e instalacións e de que se atopan debidamente terminados e aptos, segundo as condicións urbanísticas, ambientais e de seguridade do seu destino específico.


D. TRÁMITES NO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESSTATAL (SEPE)

Alta dos contratos de traballo
Este trámite consiste en realizar a legalización ou alta dos contratos de traballo dos traballadores/as por conta allea.
Este é un trámite obrigatorio que ten que realizar a empresa nun prazo non superior a 10 días desde a firma do contrato. 
O SEPE pon a disposición do empresario unha web na que é posible realizar dita comunicación, Contrat@.


E. TRÁMITES Cª DE TRABALLO E BENESTAR.

Comunicación de apertura do centro de traballo.
Constituída a Sociedade ou decidida polo empresario a iniciación da súa actividade, deberase proceder á comunicación de apertura do centro de traballo, a efectos do control das condicións de Seguridade e Saúde Laboral.
Esta comunicación debe ser presentada calquera que sexa a actividade da empresa.
Un Centro de traballo, é calquera área, edificada ou non, na que os traballadores deban permanecer ou á que deban acceder por razón do seu traballo.


F. TRÁMITES NA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABALLO.

Calendario Laboral
As empresas deben expoñer en cada centro de traballo, en lugar visible, o calendario laboral.
O calendario conterá o horario de traballo da empresa e a distribución anual dos días de traballo, festivos, descansos semanais e entre xornadas, e outros días inhábiles, tendo en conta a xornada máxima legal ou, no seu caso, a pactada por convenio colectivo ou entre partes.


G. REXISTRO DA PROPIEDADE INMOBILIARIA

Inscrición no Rexistro da Propiedade Inmobiliaria
Inscrición ou anotación dos actos e contratos relativos ao dominio e demais dereitos reais sobre bens inmobles. Este rexistro pode efectualo o que adquira un inmoble, transmítao, teña interese en aseguralo, ou quen ostente a representación de calquera deles


H. REXISTRO INDUSTRIAL

Iscrición no Rexistro Industrial.
Inscrición do establecemento non Rexistro Industrial e autorización dá posta en marcha da actividade industrial. Hase de inscribir non Rexistro Industrial:
 • Unha nova industria.
 • Ampliación ou modificación dá industria inscrita.
 • Traslado da industria.
 • Cambio de titularidade.
 • Cambio de actividade.
 • Cesamento non estacional ou baixa definitiva.
 • Substitución de maquinaria ou calquera outra modificación dous datos que figuren non Rexistro Industrial.

I. AXENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Rexistro de Ficheiros de Carácter Persoal
Obrigación das persoas responsables de xestionar datos de carácter persoal para garantir o dereito á protección dos devanditos datos.
Cando o emprendedor vaia a crear a súa empresa, se esta vai xestionar datos de carácter persoal, deberá ter en conta as obrigacións da LOPD, xa que o emprendedor será o responsable dos ficheiros, e por tanto caerán sobre el, ditas obrigacións.
Os ficheiros con datos de carácter persoal deberanse inscribir no Rexistro Xeral de Protección de Datos.


K. OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES E MARCAS

Rexistro de signos distintivos.
Para ter protección xurídica da túa marca ou nome comercial, é necesario rexistrala na Oficina Española de Patentes e Marcas.
A duración da protección conferida é de dez anos a partir da data do depósito da solicitude e poden ser renovados indefinidamente. Para o mantemento en vigor dos Signos Distintivos é preciso o pago de taxas. Oficina de patentes e Marcas


MÁIS INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PYME