mércores, 26 de abril de 2023

A ENTREVISTA DE TRABALLO

A entrevista de traballo é a fase mais importante e crucial de todo o proceso de busca de emprego.

O principal é preparala ben, reducindo por unha banda o nivel de inseguridade e por outra aumentando a capacidade de adaptabilidade ante calquera situación (ASPECTOS IMPORTANTES NUNHA ENTREVISTA)
É moi importante acudir á entrevista ben informado/a sobre as actividades, clientes, etc da empresa que te vai  entrevistar, así como coas ideas claras sobre o teu obxectivo profesional.

PASOS PREVIOS Á ENTREVISTA DE TRABALLO: 
 • Infórmate ben sobre a empresa (sector e actividade da empresa, servizos, produtos, políticas de empresa, publicidade, valores, …)
 • Coñece moi ben o teu Currículum vitae.
 • Prepara respostas ás PREGUNTAS relacionadas co mesmo.
 • Aprende a definirte en poucas palabras. Reflexiona antes sobre as túas cualidades.
 • Os teus puntos fortes (logros e éxitos anteriores ou capacidades), para incidir neles. 
 • Anota os teus puntos febles e prepara argumentos para defendelos.
 • Asegúrate do lugar e da hora da entrevista. Pensa no medio de transporte que utilizarás para acudir á entrevista e calcula o tempo necesario. Un teléfono de contacto coa empresa, se te atrasas por calquera motivo (avaría, atascos, etc....) poderías chamar á empresa e  darlle a coñecer a  situación.
 • Ten claros os teus obxectivos e expectativas profesionais.
 • Se te citan por escrito, confirma telefonicamente a túa asistencia.
 • Prepara unha lista de preguntas relacionadas co emprego. Ao final da entrevista daranche a oportunidade de facer as preguntas que desexes. 
 • Un caderno e  un bolígrafo.
Qué pretende a persoa entrevistada?

CONSEGUIR O EMPREGO:  Transmitir una imaxe acorde ás condicións solicitadas. Evitar o nerviosismo.

Que prentende o/a enentrevistador/a?

OBTER  A MAIOR INFORMACIÓN POSIBLE: Acertar na elección do/a mellor candidato/a. Contrastar a información e asegurarse da coherencia


A entrevista de traballo  pode ser:
-  INDIVIDUAL. É a mais habitual de todas.  Lévase a cabo entre a persoa que busca o emprego e un representante da empresa que ofrece o posto de traballo.

-  GRUPAL (con múltiples persoas candidatas). A persoa representante da empresa encárgase de avaliar a un grupo de persoas candidatas ao mesmo tempo. En ocasións, a entrevista compleméntase cunha actividade onde se poden avaliar as habilidades colaborativas de cada unha das persoas participantes; DINÁMICAS DE GRUPO EN PROCESOS DE SELECCIÓN.