luns, 24 de abril de 2023

AS FORMAS XURÍDICAS

Cando unha persoa vai emprender, desenvolveu a idea, e comeza co deseño do plan de empresa, debe ser coñecedora das distintas formas xurídicas de empresa existentes no noso país.

Estas son os tipos de empresa existentes, clasificadas en función de se é unha persoa física ou se é unha persoa xurídica:


EMPRESARIO/A  INDIVIDUAL - AUTÓNOMO

Persoa física que realiza en nome propio e por medio dunha empresa unha actividade comercial, industrial ou profesional.

As características do traballo autónomo son:

  • Control total da empresa por parte do propietario/a, que dirixe a súa xestión.
  • A personalidade xurídica da empresa é a mesma que a do seu titular (empresario/a), quen responde persoalmente de todas as obrigacións que contraia a empresa.
  • Non existe diferenciación entre o patrimonio mercantil e o seu patrimonio civil.
  • Non precisa proceso previo de constitución. Os trámites inícianse ao comezoda actividade empresarial.
  •  A achega de capital á empresa, tanto na súa calidade como na súa cantidade, non ten máis límite que a vontade da persoa empresaria

COMUNIDADE DE BENS

Propiedade dunha cousa ou dereito que pertence pro indiviso a unha pluralidade de persoas.(definición código civil). As características: 
  • Non ter personalidade xurídica propia.
  • Réxese polo Código de Comercio e en materia de dereitos e obrigacións polo Código Civil.
  • Debe haber un contrato privado onde se especifiquen as achegas e a porcentaxe que ten cada comuneiro/a na comunidade.
  • O comuneiro/a non ten que facer unha achega mínima. Pode achegar só bens, considerando bens o diñeiro ou o traballo por se sós.
  • Teñen que ser como mínimo dúas persoas

SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (S.L)

Réxese polo Real Decreto Lexislativo 1/2010 do 2de xullo.
A Sociedade de responsabilidade limitada é unha sociedade de carácter mercantil na que o capital social, que estará dividido en participacións sociais, indivisibles e acumulables, integrarase polas achegas de todos os socios/as, quen non responderán persoalmente as débedas sociais.
Os Órganos sociais están compostos por:
· Xunta Xeral de socios/as
· Os Administradores
A Responsabilidade está limitada ao capital aportado.


SOCIEDADE LIMITADA DE NOVA EMPRESA

É unha especialidade da Sociedade de Responsabilidade Limitada (SRL).  O seu capital social está dividido en participacións sociais e a responsabilidade fronte a terceiros está limitada ao capital achegado. 
O número máximo de socios no momento da constitución limítase a cinco, que han de ser persoas físicas. Permítese a Sociedade Limitada Nova Empresa unipersonal.
O número de persoas socias pode incrementarse pola transmisión de participacións sociais. Se como consecuencia da transmisión, son persoas xurídicas as que adquiren as participacións sociais, estas deberán ser enajenadas a favor de persoas físicas no prazo máximo de tres meses.
O obxecto social é xenérico para permitir unha maior flexibilidade no desenvolvemento das actividades empresariais sen necesidade de modificar os estatutos da sociedade.
 A denominación social componse dos apelidos e o nome dun dos socios máis un código alfanumérico único (ID-CIRCE).

SOCIEDADE ANÓNIMA

É unha sociedade de carácter mercantil na que o capital social, dividido en accións, está integrado polas aportacións das persoas socias, quen non responden persoalmente das débedas sociais.

Está formada polos seguintes órganos sociais:
- Xeral de accionistas.
- Administradores.

SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LABORAL

Son sociedades de responsabilidade limitada nas que a maioría do capital social é propiedade das persoas traballadoras que prestan nelas servizos retribuídos de forma persoal e directa, e que teñen unha relación laboral por tempo indefinido coa sociedade.

Na denominación deberá figurar a indicación "Sociedade anónima laboral" ou "Sociedade de responsabilidade limitada laboral" ou as súas abreviaturas SAL ou SLL.

O capital social estará dividido en accións nominativas ou en participacións sociais.
Cando se trate de sociedades anónimas laborais, o capital social mínimo será de 60.000 €, desembolsado polo menos nun 25 por cento no momento da constitución.
Se se trata de sociedades limitadas laborais o capital social mínimo será de 3.000 €, desembolsado no momento da constitución.

SOCIEDADE COOPERATIVA

Unha sociedade cooperativa é unha sociedade constituída por persoas que se asocian, en réxime de libre adhesión e baixa voluntaria, para realizar actividades empresariais, encamiñadas a satisfacer as súas necesidades e aspiracións económicas e sociais, e que funcionan con estrutura e funcionamento democrático.
Máis información: Páxina do IGAPE
                             Plataforma PYME